Rezolucja parlamentu europejskiego w sprawie integralności gier hazardowych online

By Admin

17 Lip 2000 DYREKTYWA 2000/31/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, (16) Wyłączenie gier hazardowych z zakresu zastosowania sowy

ści istoty ludzkiej oraz gwarancja poszanowania integralności i innych podstawowych 20 Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie handlu ludzkimi  12 Lip 2017 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł o niezgodności z Spółka Unibet oferuje gry hazardowe online na podstawie zezwoleń na  17 Wrz 2020 Parlament Europejski przyjął w czwartek rezolucję, zgodnie z którą w Polsce dochodzi do ciągłego pogarszanie się stanu praworządności w  8 Paź 2013 Od dzisiaj gry hazardowe on-line zakazane. Na jednej zaś z rozpraw w tego typu sprawie, jeden z kontrolujących takie urządzenia  Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie doradztwa i dostarczania informacji online; mając na uwadze, że Polska jest jednym rzecz jedności, suwerenności i integralności terytorialnej państwa libijs

Uczciwość gier hazardowych online. P6_TA(2009)0097. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online (2008/2215(INI)) (2010/C 87 E/08) (Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2010 r.) Parlament Europejski, – uwzględniając art. 49 traktatu WE,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online 2, – uwzględniając swoją rezolucję z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie piątego sprawozdania Komisji w sprawie spójności oraz strategii w dziedzinie polityki spójności po 2013 r.3, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych on-line, 2008/2215(INI), Dz. Urz. C 87E z 1.04.2010, s. 30-35. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 września 2009 r., Dz. Urz. C-42/07, LEX nr 513740. Ustawianie wyników meczów i korupcja w sporcie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustawiania wyników meczów i korupcji w sporcie (2013/2567(RSP)) Parlament Europejski, – uwzględniając „Deklarację z Nikozji w sprawie walki z ustawianiem wyników sportowych” z dnia 20 września 2012 r., Europejski wymiar sportu. P7_TA(2012)0025. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie europejskiego wymiaru sportu (2011/2087(INI)) (2013/C 239 E/09)

To druga rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. W kwietniu parlament przyjął rezolucję, w której wezwał polskie władze do publikacji wyroku Trybunału z 9 marca i odblokowania TK.

(III Kop 14/15) 36 Katarzyna Holy Postpenalna detencja sprawcy niebezpiecznego przedłużana w sposób retrospektywny nie musi naruszać Europejskiej Konwencji Praw Człowieka - glosa do wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 7.01.2016 r. w sprawie Bergmann przeciwko Niemcom (skarga nr 23279/14) 44 KAMIENIE MILOWE ORZECZNICTWA Sławomir Dudzik Postępowanie przed … WOS. Po prostu. Podręcznik elektroniczny dla ucznia. Szkoły SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE zakres podstawowy Po prostu WOS WO w ćwic S zen on iach Wiedza o społeczeństwie line O erta sklepf.w : sip.pl Podręcznik ęcznik Szkolnictwa AS - Zasadnicza Szkola Zawodowa, Laubitza 9, 88-100 Inowroclaw, 694525, sklep.wsip.pl Sz Autorzy: Marek Grondas, Janusz Żmijski Podręcznik dopuszczony do użytku Free essays, homework help, flashcards, research papers, book reports, term papers, history, science, politics “Edukacja kulturalna na rzecz kreatywności i innowacyjności” [Cultural education for creativity and innovativeness]. Kultura a rozwój [Culture and development]. Eds. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury. Parlamentu Europejskiego dotyczącą integralności w sektorze gier hazardowych oferowanych w Internecie (2009 r.). Komisja rozpoczyna niniejsze konsultacje bez ukształtowanego wcześniej stanowiska, które mogłoby wpłynąć na wnioski konsultacji dotyczące niezbędnych działań, ich formy oraz Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online (2008/2215(INI)) (2010/C 87 E/08) (Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2010 r.) Parlament Europejski, – uwzględniając art. 49 traktatu WE, – uwzględniając Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączony

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie stworzenia jednolitego rynku cyfrowego (2012/2030(INI)) 2011 r. w sprawie gier hazardowych

rezolucja parlamentu europejskiego PLUS Podlaska posłanka poparła sankcje wobec Polski? Wbrew stanowisku Platformy Obywatelskiej, jej sześciu europosłów poparło rezolucję PE w sprawie Polski. Parlament Europejski przyjął rezolucję w sprawie Polski zdecydowaną większością głosów. Wzywa w niej polski rząd do przestrzegania postanowień dotyczących praworządności i praw podstawowych, zapisanych w traktatach. "Obecna sytuacja w Polsce stanowi jednoznaczne ryzyko poważnego naruszenia wartości" - podkreślono w dokumencie. Rezolucja Rady Unii Europejskiej i przedstawicieli rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej […] 2008 r. w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej EurLex-2 EurLex-2 OKO.press publikuje treść rezolucji w sprawie Polski, którą uchwaliła 29 stycznia 2018 komisja ds. wolności obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Rezolucja popiera decyzję Komisji o rozpoczęciu procedury art. 7 wobec Polski i wzywa Radę Europejską do natychmiastowego działania To druga rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Polski. W kwietniu parlament przyjął rezolucję, w której wezwał polskie władze do publikacji wyroku Trybunału z 9 marca i odblokowania TK. „Rezolucja Parlamentu Europejskiego … ma znacznie symboliczne ale znaczenia realnego nie ma” – Jacek Sasin z PiS. „Moim zdaniem to działalność Unii Europejskiej a szczególnie Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej jest antydemokratyczna” – Robert Iwaszkiewicz z PiS. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przedsiębiorczości kobiet w małych i średnich przedsiębiorstwach (2010/2275(INI)) z dnia 13 września 2011 r. Parlament Europejski 1. zachęca Komisję, państwa członkowskie oraz władze regionalne i lokalne, aby lepiej wy-korzystywały możliwości finansowania do-

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/849. z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE

Parlamentu Europejskiego dotyczącą integralności w sektorze gier hazardowych oferowanych w Internecie (2009 r.). Komisja rozpoczyna niniejsze konsultacje bez ukształtowanego wcześniej stanowiska, które mogłoby wpłynąć na wnioski konsultacji dotyczące niezbędnych działań, ich formy oraz Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie uczciwości gier hazardowych online (2008/2215(INI)) (2010/C 87 E/08) (Dz.U.UE C z dnia 1 kwietnia 2010 r.) Parlament Europejski, – uwzględniając art. 49 traktatu WE, – uwzględniając Protokół w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, załączony 1 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 153 E/35 Gry hazardowe oferowane w Internecie P7_TA(2011)0492 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie gier hazardowych oferowanych w internecie w obrębie rynku wewnętrznego (2011/2084(INI) (2013/C 153 E/05) Parlament Europejski, uwzględniając komunikat Komisji z dnia 24 marca 2011 r. zatytułowany Zielona księga w